PayTraq Blogs

Pašizmaksas aprēķins un krājumu vērtības novērtējums

Tagi: krājumi, inventarizācija, bizness, grāmatvedība, PayTraq U


Droši vien, ka katrs jaunais uzņēmējs kaut reizi ir uzdevis sev jautājumu: Kāpēc ir vajadzīga pašizmaksa?

Tā ir vajadzīga lai varētu objektīvi novērtēt krājumu bilances vērtību un aprēķināt konkrētas preces pārdošanas rentabilitāti. Zinot vienas preču vienības pašizmaksu, ir viegli noteikt nepieciešamo (vai minimāli pieļaujamo) uzcenojumu pārdošanas cenai, ņemot vērā aprēķināto rentabilitāti.

Viens no galvenajiem ticamu finanšu pārskatu sastādīšanas nosacījumiem ir pareiza krājumu vērtības noteikšana. Krājumus uzskata par īstermiņa aktīviem, un to, kā apgrozāmo līdzekļu, novērtējumam jābūt pamatotam ar iegādes pašizmaksu.

Kāpēc pašizmaksa kā parasti nav vienāda ar pēdēja iepirkuma vērtību?

Pašreizējos krājumos bieži vien var būt preces, kuras ir iegādātas dažādos laikos un par atšķirīgām cenām. Šo krājumu pārdošana arī notiks noteiktā periodā ietvaros. Tādējādi veicot krājumu vērtības novērtēšanu nevar orientēties tikai uz pēdējo preču iepirkuma vērtību.

Pastāv divas galvenas un visizplatītākās krājumu novērtēšanas metodes - FIFO un vidēji svērtā krājumu novērtēšanas metode.

FIFO metode balstās uz tā, ka uzņēmums pārdot preču krājumus to saņemšanas secībā. T.i. ja uzņēmumā rīcībā ir vienas un tas pašas preces vairākas piegādes, tad pirmo pārdot preci no visvecākās piegādes. Tādējādi, krājumu vērtības aprēķinam pielieto to vērtību no pēdējiem (laika ziņā) iepirkumiem. Saistībā ar aprēķina īpatnību, jāņem vērā, ka aprēķināt pašizmaksu, pielietojot FIFO metodi, var tikai tajā gadījumā, ja preces atlikums noliktavā nav vienāds ar nulli.

Pielietojot vidēji svērtās krājumu novērtēšanas metodi, krājumi tiek novērtēti ņemot vērā preču, kuras ir pieejamas pārdošanai periodā ietvaros, vidējo vērtību. Vidēja vērtība tiek aprēķināta dalot kopējo piegādāto preču vērtību ar kopējo vienību skaitu.

Lai novērtētu krājumu bilances vērtību pielieto 2 galvenus inventarizācijas veidus - periodisko un nepārtraukto.

Galvenā atšķirība, periodiskās inventarizācijas gadījumā, visi preču iepirkumi tiek iegrāmatoti kā izdevumi (kopējais korekcijas konts), vēlāk, veicot faktisko pašizmaksas aprēķinu, tiek veikta nepārdota preču atlikuma (naudas izteiksmē) korekcija uz krājuma kontu, bet pārdotās preces atspoguļojās izdevumu kontā, jāņem vērā, ka preces pārdošanas brīdī pašizmaksas grāmatojums neveidojas. Tādējādi, bilancē krājumu vērtība tiks atspoguļota pareizi tikai pēc faktiskās pašizmaksas aprēķināšanas.

Nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā - visi preču iepirkumi (naudas izteiksmē) tiek iegrāmatoti preču krājumu kontā, pārdošanas brīdī automātiski sistēmā tiek veikts normatīvās vērtības iegrāmatojums uz izdevumu kontu, vēlāk veicot faktisko pašizmaksas aprēķinu tiek veikts norakstītās normatīvās pašizmaksas koriģējošs iegrāmatojums salīdzinājumā ar aprēķināto faktisko pašizmaksu.
Turklāt Bilancē krājumu vērtība tiks atspoguļota uzreiz un tā mainīsies pēc katra darījuma.

Normatīvā vērtība ir plānota (aprēķināta) preces pašizmaksa, kura ir pielietota pārdošanās krājumu vērtības norakstīšanai (nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā). Vēlāk, aprēķinot faktisko preču pašizmaksu, pārdoto preču izdevumu grāmatvedības konts tiks koriģēts ar starpību starp faktisko un normatīvo pašizmaksu. Normatīvo vērtību var iestatīt manuāli, vai veicot pirmo faktisko preču pašizmaksas aprēķinu, normatīva vērtība tiks automātiski pielīdzināta faktiskajai pašizmaksai tām precēm, kurām tā nebija iestatīta manuāli.

Veicot nākamos faktiskās pašizmaksas aprēķinus, pēc nepieciešamības, atjaunot normatīvo vērtību preču kārtiņā var tieši no pašizmaksas aprēķina, izvēloties tās preces, kurām normatīvā vērtība pārsniedz iestatīto procentuālo novirzi no faktiskās vērtības.

Pieskaitāmās izmaksas

Pēc noklusējuma PayTraq sistēma pašizmaksas aprēķinā ņem vērā tikai tiešos izdevumus, t.i. tieši iepirktās produkcijas vērtību vai norādīto vienības cenu ievadot korekcijas.

Ja rodas nepieciešamība preču vienības pašizmaksā iekļaut pieskaitāmās izmaksas, piemēram, izdevumus saistītus ar preces transportēšanu, glabāšanu, atmuitošanu un tml., to var veikt atsevišķi katrai preču piegādei, izvēloties rēķinu no piegādātāja, kurš atbilst tieši šai preču piegādei un cilni - "Pieskaitāmās izmaksas".

Pieskaitāmās izmaksas tiek ievadītās, norādot izdevumu kontu, kurā no sākuma bija iegrāmatotās pieskaitāmās izmaksas un šo izmaksu vērtību.

Faktiskās pašizmaksas aprēķins

Faktisko pašizmaksu rekomendē rēķināt uz perioda beigām, kurā ir pabeigti visi darījumi, t.i. kad visi ienākošie un izejošie rēķini par šo periodu jau ir iegrāmatoti. Piemēram, par aprēķina datumu var izvēlēties iepriekšēja mēneša pēdējo datumu.

Ja pašizmaksu rēķināt uz pašreizējo datumu vai datumu, kurš ir tuvu pašreizējam, pastāv liela varbūtība, ka šajā periodā būs ievadīti jauni darījumi, kuri ietekmēs aprēķina pareizību, un tieši tāpēc šis pašizmaksas aprēķins tiks automātiski izdzēsts, ja tādi darījumi tiks ievadīti.