PayTraq Blogs

Periodiskā vai nepārtrauktā inventarizācija

Tagi: grāmatvedība, krājumi, inventarizācija


Pirms preču pārdošanas katrs uzņēmējs pieņem lēmumu par krājumu uzskaites metodes izvēli savam uzņēmumam. Izvēlēto metodi ir jāapraksta uzņēmuma uzskaites politikā. No izvēlētas krājumu uzskaites metodes ir atkarīga grāmatvedības programmas izvēle, darba procesu organizācija, dažādu iekšēju finanšu atskaišu un kopsavilkumu saturs un to biežums.

Periodiskā inventarizācija ir krājumu atlikumu novērtēšanas metode, kuras rezultātā tiek salīdzināti reāli aprēķināti krājumu atlikumi noliktavā katra perioda beigās ar krājumu atlikumu datiem uzskaites reģistros. Krājumu iepirkšana visa perioda laikā tiek uzskaitīta izdevumu kontā, bet nē bilances krājumu uzskaites kontā. Krājumu bilances vērtība paliek nemainīga uzskaites reģistros, līdz laikam, kad tiks veikta nākama inventarizācija. Realizētas produkcijas pašizmaksa par periodu tiek aprēķināta sekojoši: iepirkumu neto vērtību pieskaita klāt krājumu atlikumu neto vērtībai (šī vērtība tiek noskaidrota iepriekšēja perioda beigās), un no iegūtas summas atskaita krājumu beigu atlikumu vērtību, pamatojoties uz esoša perioda inventarizācijas rezultātiem. Ņemot vērā šo aprēķinu perioda beigās veic krājumu izveduma konta un krājumu bilances konta korekciju.

Šīs metodes trūkumu veido tas, ka ieraksti grāmatvedības reģistros atspoguļo uzņēmuma esošo finanšu stāvokli tikai pēc inventarizācijas veikšanas. Visa laika periodā, kas ir starp inventarizācijām, grāmatvedības dati neatspoguļo faktisko uzņēmuma mantisko stāvokļi. Ja uzņēmumam ir nepieciešami ikdienas kopsavilkumi un finanšu atskaites šī krājumu novērtēšanas metode šim uzņēmumam neder.

Nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā, atšķirībā no periodiskās inventarizācijas, tiek reģistrēta katra ar krājumu kustību saistīta darbība. Krājumu iepirkumi tiek uzskaitīti bilances krājumu kontā. Realizācijas pašizmaksa nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā tiek noteikta, ka visu noliktavā esošo krājumu izdevumu summa periodā. Kas ļauj iegūt informāciju par krājumu daudzumu un vērtību noliktavā jebkurā brīdī.

PayTraq atbalsta abas krājumu novērtēšanas metodes. Inventarizācijas veidu var iestatīt uzņēmuma profilā.

Periodiskās inventarizācijas gadījumā visi iepirkumi tiek attēloti izdevumu kontā- krājumu korekcijā. Realizācijas pašizmaksas aprēķinam ir jāaprēķina preces pašizmaksa. Grāmatojums tiks izveidots balstoties uz šo aprēķinu. Izdevumu konta – krājumu korekcija uzkrātā vērtība tiks norakstīta uz bilances krājumu kontu un izdevumu kontu- realizācijas pašizmaksa.

Nepārtrauktās inventarizācijas gadījumā preces kartiņā laukam normatīva vērtība jābūt aizpildītam. Normatīvā vērtība ir plānotā (aprēķināta) preces pašizmaksa, kura tiks pielietota pārdošanā pārdotās preces pašizmaksas grāmatojumam. Aprēķinot preces pašizmaksu pārdotās preces grāmatvedības izdevumu konts tiks koriģēts ar faktiskās un normatīvās pašizmaksas starpību.

PayTraq atbalsta abas krājumu novērtēšanas metodes un uzņēmēja izvēle par labu vienai metodei vai otrai ir atkarīga no saimnieciskās darbības īpatnībām un finanšu atskaites periodiem.